MAPA NAŠICH PRIORIT 2022-2026  ABECEDNĚ

Určitě navážeme na vše, co jsme prosazovali a udělali v minulých dvou volebních obdobích.
1

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Bezpečnostní skupiny: Nadále budeme udržovat pravidelné bezpečností skupiny za účasti policie, zástupci městské části se budou účastnit měsíčních kulatých stolů neziskových organizací a zástupců města s tématy bezpečnosti v problémových lokalitách. Při řešení bezpečnostních případů budeme nadále spolupracovat s jednotkami dobrovolných hasičů v Husovicích a Soběšicích.

Strážníci v ulicích: Městská policie je zřizovaná městem Brnem. Bezpečnostní a především lokální drogový problém je třeba řešit především z úrovně města Brna. Budeme pokračovat v požadavcích na zvýšení počtu strážníků revíru Sever.

Kamery: Budeme žádat další rozšiřování dohledového kamerového systému v problematických lokalitách. Na mnoha místech, jako je např. podchod na ulici Bieblova, se to povedlo. Nebudeme jen čekat na město Brno a budeme nadále aktivně uzavírat smlouvy s poskytovateli telekomunikačních služeb tak, aby na jejich síť optického vlákna mohly být napojeny kamery městského dohledového systému.

Drogy: Budeme pokračovat v aktivním přístupu k drogové problematice a nadále upozorňovat městskou policií a Toxi tým PČR na problematické lokality. Cílem je eliminovat aplikaci drog na veřejných místech. I nadále budeme spolupracovat se společností Podané ruce při preventivním dohledu v obecních domech.
Lidé bez domova: Budeme nadále intenzivně spolupracovat s městskými sociálními kurátory a informovat je o pohybu lidí bez domova na území městské části. Rozvineme užší spolupráci i s neziskovým sektorem.

Pořádek: V lokalitách, kde je problémem konzumace alkoholu na veřejnosti, budeme požadovat aktivní přístup policie při vymáhání dodržování příslušné vyhlášky. Budeme nadále podporovat vznik podzemních kontejnerů, kde to dovolují místní podmínky, zejména technické sítě. I nadále budou speciálně vyčlenění pracovníci na průběžný úklid skládek v ulicích. Budeme podporovat třídění odpadu v rámci jednotlivých bytových a rodinných domů tak, aby se snížil přetlak, a tím i nepořádek u stanovišť na tříděný odpad v ulicích. Budeme nadále postupně ohrazovat stávající kontejnerová stání. Kde je to možné, účelné a potřebné, budeme postupně přidávat koše. Nadále se budeme účastnit akce Ukliďme Česko.

Vizuální smog: Za poslední období zmizely na území městské části takřka dvě desítky billboardů a v jejich odstraňování, když vyprší povolená doba těchto staveb, budeme pokračovat. Na billboardech nás neuvidíte.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
2

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Most na Sadovou a obchvat Maloměřic a Obřan: Od roku 2011 nesouhlasíme s estakádou přes rekreační údolí Zaječího potoka mezi Sadovou a Lesnou, podobně jako s propojením Maloměřic a Obřan
s Lesnou v podobě obchvatu. Tyto záměry byly po námitkách městské části vypuštěny z nového územního plánu města Brna.

Rekonstrukce ulic: Aktivně vstupujeme do projednávání rekonstrukcí jednotlivých ulic tak, aby bylo uspořádání pokud možno kompromisní, při zachování parkování co nejpříznivější pro projíždějící automobilovou dopravu, pěší, cyklisty i MHD. Někde jsou dlouhodobě velké komplikace, jako např. na ulici Útěchovská, kde kvůli nesouhlasům některých obyvatel stále nelze ulici dobudovat, ale pokračujeme ve snahách o jednání.
Prodloužení tramvaje: Od roku 2015 podporujeme napojení severovýchodu Lesné prodloužením autobusu linky 46 nebo trolejbusem. Plán města Brna na tramvaj po Okružní do Čertovy rokle vidíme jako málo přínosný a nepodporujeme jej.

Parkování: Tam, kde to je možné, prosazujeme možnost parkování i na komunikacích, např. Seifertova, Okružní, Merhautova. Podporujeme záměry města Brna na stavbu garážového domu pod poliklinikou.
Při zpracování projektů rezidentních parkování, o které mnozí obyvatelé žádali, jsme procházeli všechny ulice tak, aby zde vznikl maximální počet legálních parkovacích míst. V rámci rezidentního parkování mohou být vyznačena pouze  místa, která jsou v souladu s legislativou. Pokud se dosud parkovalo i jinde, bylo a je to bohužel parkování nelegální. Budeme sledovat vývoj situace v oblastech se zavedeným rezidentním parkováním. Jestli si to budete přát, zažádáme město Brno, aby změnilo noční režim C
na celodenní režim B. Prověříme možnosti budování patrových parkovacích zakladačů. Navrhujeme snížení počtu blokových čištění.

Cyklodoprava: Prosazovali jsme co nejvstřícnější cykloopatření při rekonstrukci Lesnické, cyklopruh na Seifertově, s čímž nesouhlasila PČR, a byl zde zřízený jen piktogram. Iniciovali jsme vypracování studie cyklodopravy na Lesné. Podporujeme vznik cyklostezky mezi Lesnou a Soběšicemi, kde je potřeba koordinace města Brna s Jihomoravským krajem a Mendelovou univerzitou jako vlastníkem lesa. V úseku mezi Zábrdo-vickým mostem a parkem na Tkalcovské vzniká studie, která prověří zlepšení vedení cyklostezky přes železniční koleje bývalé trati stará Tišnovka.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
3

FINANCE A KOMPETENCE MČ

Městská část je podle Statutu města Brna organizační složkou města Brna bez vlastní subjektivity a bez investičních finančních prostředků. Budeme dále usilovat v rámci diskuse s městem Brnem o zlepšení pozice městské části, o kompenzace finančních prostředků pro školy na zvýšení energií, o zvýšení podílu městských částí na rozdělování financí, které dostává město Brno z rozpočtového určení daní. Tak, aby nemusela být městská část závislá pouze na tom, jaké účelové investice se město Brno rozhodne městské části v průběhu roku uhradit.   
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
4

KULTURA A TRADICE

Akce radnice a s její podporou: Budeme ve spolupráci s KS Omega pokračovat v organizování a podpoře společenských akcí jako je Den radnice, Den seniorů, Den Husovic (neboli Husovická pouť), Hody
v Soběšicích, lampionový průvod a Den rodin v Schreberových zahrádkách, Den vína a jídla na nám. SNP, farmářské trhy na Halasově náměstí, tancovačky a čarodějnický rej na Musilce, husovickou část festivalu Překročme řeku. I nadále budeme rozsvěcovat vánoční stromy ve všech čtvrtích a lokalitách tvořících městskou část – Zábrdovicích, Husovicích, Černých Polích, Divišově čtvrti, Majdalenkách a v Soběšicích.

Podpora kulturně společenských aktivit: Budeme nadále dotačně podporovat činnost zájmových sdružení a spolků v městské části, jako dosud podporovat vznik knih s tématikou městské části a také činnost kulturního střediska Omega, kulturní aktivity v centru Sibiř, v Čertově rokli a další.

Vzpomínkové akce: Budeme i nadále připomínat u památníků v městské části historické události: osvobození města Brna v Husovicích, osvobození Soběšic, památku mistra Jana Husa společně s památkou věrozvěstů Cyrila a Metoděje u Husova památníku v Soběšicích, vznik ČSR u Lípy svobody
v Soběšicích. V rámci toho budeme i nadále spolupracovat se spolky udržujícími odkaz čs. odboje a připomínat důležité osobnosti a události jako v poslední době v případě pamětních panelů Františkovi Halasovi a Fráňovi Česalovi v Husovicích nebo železniční trati tzv. staré Tišnovky. 
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
5

OBECNÍ BYTY – SPRÁVA A ÚDRŽBA

Obecní byty jsou ve vlastnictví města Brna, městská část je jejich správce.

Přidělování bytů: V rámci obsazování uvolněných bytů budeme postupovat podle veřejných a městem Brnem schválených kritérií pro přidělování bytů, přičemž každé přidělení bytu na základě těchto kritérií projednává bytová komise a následně rada městské části. Budeme pokračovat v započatém zjišťování, zda nejsou byty dále nelegálně podnajímány.

Nájemné: Nebudeme podporovat neinflační zvyšování nájemného. Tak jako v minulosti budeme trvat na tom, aby všechny na nájemném vybrané peníze zůstávaly v rozpočtu bytového fondu.

Opravy: Budeme dbát na to, aby se drobné opravy realizovaly dle potřeby ve všech obecních domech. Budeme pokračovat v realizacích potřebných velkých oprav domů (bytová jádra, vnitřní rozvody). V případě, že jde o domy historicky v takovém stavu, kdy není možné rekonstruovat je z nájmů, budeme i nadále požadovat, aby byly tyto domy městské části odsvěřeny a jejich rekonstrukce zajištěna z úrovně města Brna.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
6

OTEVŘENÁ RADNICE

Budeme pokračovat v informativních diskusích s občany, nejen v případě rekonstrukce ulic. Pokud to bude třeba, i nadále chceme organizovat místní ankety, jako v případě některých ulic v rámci rezidentního parkování. Budeme pokračovat v pravidelných Hovorech s občany, nadále komunikovat a odpovídat na dotazy na sociálních sítích. Budou pokračovat přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva MČ. V rámci svých rezortů budeme i nadále dohlížet na to, aby radnice reagovala na všechny podněty občanů. Zachováme podatelnu na poliklinice Lesná. Budeme pokračovat ve spolupráci s Mendelovou univerzitou při uskutečňování tzv. třetí role univerzity. Bohužel se stále nedaří přemístění sídla radnice. Prověřili jsme v minulých letech všechny možnosti, ale na území městské části není velikostně vyhovující městský objekt, ani objekt, který by mohlo město Brno získat.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
7

PĚŠINY A CHODNÍKY

Významným doplněním pěšího systému je nová lávka na Lesné, která spojila východ a západ sídliště. Pěší trasy se podle kompetence dělí na cesty v zeleni spadající pod městskou část a chodníky, které mají na starosti Brněnské komunikace. Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci těchto zpevněných cest v zeleni, které jsou především na Lesné. Tam, kde je dlouhodobě velký pohyb pěších, budeme pokračovat ve zpevňování některých dosud nezpevněných prošlapů. Nadále budeme žádat Brněnské komunikace o rekonstrukce špatných úseků chodníků. A budeme dále navrhovat změnu systému. Nyní Brněnské komunikace mohou a nemusí vyjít žádostem městské části vstříc. Budeme opět městu Brnu navrhovat, aby byla pro každou městskou část předem vyčleněná částka, kterou může podle svého výběru na opravu chodníků vyčerpat. V případě výkopů budeme jako dosud požadovat, aby se nové chodníky nepřekopávaly a byly rekonstruované v celé šíři, jako nyní např. v rámci pokládky nového plynu na Lesné.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
8

SPORT, DĚTI A MLÁDEŽ

Dětská hřiště a aktivity: Nadále budeme pokračovat v postupných rekonstrukcích stávajících dětských hřišť. Do správy budeme přebírat hřiště vzniklé na základě participativního rozpočtu, která jsme podporovali.
Na Majdalenkách a lesní hřiště na pomezí Lesné a Sadové. Dále budeme podporovat činnost Family pointu na Okružní. Budeme pokračovat v organizaci slavnostního Vítání občánků.

Sportoviště: Budeme dále rekonstruovat sportoviště jako například na ulici Heleny Malířové a budovat na vhodných místech nová.

Akce a podpora: Budeme pokračovat v pořádání Běhu Severem, turnaje základních škol ve fotbalu a sportovního dne na TJ Start. Podporovat dotačně budeme i nadále TJ Start, FC Soběšice, TJ Tesla, TJ Slovan Černá Pole, další sportovní oddíly a sportovní ZŠ Janouškova, kde z úrovně městské části vznikl projekt na již uskutečněnou obnovu nafukovacích hal.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
9

ŠKOLY

Rekonstrukce: I v dalším období budeme pokračovat v postupných rekonstrukcích školských budov. Prakticky ve všech budovách MŠ a ZŠ zřizovaných městskou částí proběhly už nějaké rekonstrukce. V běhu je závěrečná etapa statického zajištění a výměny vnitřních rozvodů v MŠ Loosova. Připravuje se rekonstrukce a přístavba MŠ Marie Majerové. Připravujeme realizaci bezbariérových přístupů k některým hůře dostupným školám, např. ZŠ Milénova a ZŠ Blažkova.

Energie: Budeme nadále pomáhat školám, kterým končí fixace a smlouvy s dodavateli energií při zajišťování nových dodavatelů. Přistoupili jsme k projektu města Brna na vybudování fotovoltaických elektráren
na střechách školských budov. První by se měla realizovat ZŠ Merhautova.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
10

VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁN

I když samospráva městské části nepovoluje a nezamítá stavební záměry, což je v kompetenci státní správy, tedy stavebního úřadu, budeme jako dosud vstupovat do územních řízení s námitkami a budeme sledovat,
zda jsou jednotlivé stavební záměry v souladu se stavebním zákonem. Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné přestavovat domy tak, že stavebník nevytvoří parkovací místa, stejně jako nesouhlasíme s budováním bytových domů v rámci zástavby rodinnými domy. Toto jsme vyjádřili opakovaně směrem k městu Brnu, které schvaluje územní plán. Opakovaně jsme vyjádřili požadavek, aby při stavbě nového mostu přes řeku Svitavu
v Husovicích byl v maximální možné míře zachovaný areál Briessovy sladovny. Déle se budeme snažit o územní vyřešení možnosti pěšího propojení z ulice Cacovická přes řeku na Cacovický ostrov.

Územní plán: Podávali jsme množství připomínek v návrhu nového územního plánu města Brna, vyhověno nám bylo především v otázce nesouhlasu s dopravním propojením Sadová-Lesná přes údolí Zaječího potoka a propojením Maloměřic a Obřan do Lesné, které by tvořilo neplnohodnotný obchvat nebo také při požadavku snížení výškové hladiny v Nové Dukelské.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
11

ZDRAVOTNÍ PÉČE A SENIOŘI

Poliklinika: Poté, co městská část zpracovala projekt a město Brno realizovalo rekonstrukci opláštění, jsme usilovali o to, aby jako u jiných takovýchto zařízení správa polikliniky přešla pod město Brno, což je výhodnější
při dalších nutných rekonstrukcích vnitřních prostor, jež budeme iniciovat.

Senioři: Budeme pokračovat v podpoře a ve spolupráci s kluby seniorů a snažit se o zlepšení jejich podmínek, např. v rámci klubu Ibsenova, kde jsme iniciovali realizaci plošiny pro nemobilní členy klubu.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
12

ZELEŇ A PARKY

Obnova a ochrana zeleně: Klíčové je zadržování dešťových vod. Budeme postupně realizovat aktuálně dokončenou Studii adaptačních opatření na využití srážkových vod pro Brno-sever. Nadále budeme pokračovat
ve vysazování nových stromů na území městské části. Také v realizaci Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli, v rámci které byly vysazeny stovky stromů a tisíce keřů, byly vybudované stovky metrů trativodů
a zasakovacích struh a stovky metrů protierozních a voduzadržujících plůtků. Podobný plán obnovy jako v Čertově rokli budeme realizovati na Husovickém kopci. Také budeme realizovat doporučená opatření vyplývající pro Brno-sever z aktuálně  dokončené „Studie adaptačních opatření na využití srážkových vod“. Budeme pokračovat v nových výsadbách ve všech lokalitách městské části, kde to dovolují místní poměry, zejména technické sítě. Budeme pokračovat v jednání se správci technických sítí, aby se při rekonstrukcích trasovalo tak, aby nebyly dotčeny vzrostlé stromy. Při rekonstrukci vedení nízkého napětí bylo takto ušetřeno 60 stromů,
při rekonstruci plynu 300 stromů a desítky dalších v rámci vhodnějšího trasování sítě optického vlákna pro rychlý internet. Při rekonstrukcích ulic budeme i nadále požadovat zachování maximálního počtu stromů, a pokud to nejde, tak vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro nové výsadby.

Travnaté plochy: Budeme dále pokračovat a dopracovávat systém mozaikového sečení trávy, který je jednou z adaptačních strategií při současných změnách klimatu.

Zadržování vody: Kromě probíhajícího budování voduzadržujících opatření v Čertově rokli jsme iniciovali vypracování analýzy možností zadržování vody v rámci městských objektů – MŠ, ZŠ a obecních domů –
a budeme postupně tyto výsledky realizovat.

Parky: Připravíme další etapu obnovy parku Marie Restituty v Husovicích, která naváže na nedávnou první etapu. Dále budeme zlepšovat bezpečnostní situaci v parku Tišnovka v Husovicích a také usilovat o revitalizaci parčíku u vozovny v Husovicích a o realizaci studie revitalizace Tyršova parku u maloměřického mostu.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
14

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Po skončení smluv na zimní údržbu a vysoutěžení nových firem budeme pokračovat v detailnějším nastavování režimu zimní údržby tak, aby byly dány priority nejvyužívanějších pěších tras. V rámci Černých Polí jsme
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou zmapovali frekvenci jednotlivých pěších tras, což bude sloužit jako podklad pro nastavení zimní údržby. V rámci Čertovy rokle jsme vytvořili okruh, kde probíhají v zimě zásahy,
a vyčlenily jsme lokality, kde nebudou cesty zatěžované posypem, který se pak splavuje do půdy. I frekventované cesty v zeleni, které de iure nejsou chodníkem, budou udržovány ve zvláštním režimu.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
21

Černá Pole

Volební program s konkrétními věcmi pro Černá Pole naleznete >> zde << .
 
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
22

Husovice

Volební program s konkrétními věcmi pro Husovice naleznete >> zde << .
 
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
23

Lesná

Volební program s konkrétními věcmi pro Lesnou naleznete >> zde << .
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
24

Soběšice

Volební program s konkrétními věcmi pro Soběšice naleznete >> zde << .
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
25

Zábrdovice

Volební program s konkrétními věcmi pro Zábrdovice naleznete >> zde << .
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
26

Divišova čtvrt

Volební program s konkrétními věcmi pro Divišovu čtvrť naleznete >> zde << .
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
27

Majdalenky

Volební program s konkrétními věcmi pro Majdalenky naleznete >> zde << .
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
28

Oblast Kohoutova, Soběšická, Studená, Písečník

Volební program s konkrétními věcmi pro oblast Kohoutova, Soběšická, Studená, Písečník naleznete >> zde << .
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu