AREÁL OBZOR, FILLOVA


Díky naší trvalé ostražitosti a aktivitě se neuskutečnila masová bytová výstavba na ulici Fillova a hodnota Lesné jako unikátního architektonického souboru v zeleni zatím pořád zůstává zachována.  
 
Koncem roku 2008 byl MČ Brno-sever schválen projekt na výstavbu dvou mnohopatrových deskových domů místo areálu občanského vybavení Obzor na ulici Fillova. Tento záměr odmítl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
 
Vlastník Obzoru tedy nechal projekt přepracovat na 3 věžové domy o 17 patrech (v podstatě obdoba komplexu Orion na Majdalenkách).

MČ Brno-sever se k tomuto záměru nehodlala vyjádřit, v květnu 2009 vznikla petice občanů a v červenci na veřejném shromáždění stovky přítomných obyvatel Lesné tento záměr jednoznačně odmítly.

Došlo k prohlášení občanských iniciativ, které požadovaly vznik územně plánovacího dokumentu, který by vyřešil otázku, co lze a co nelze na Lesné stavět.
 
Zároveň s tím byla námitkou zástupce veřejnosti odmítnuta změna územního plánu v lokalitě Obzor, která by masivní bytovou výstavbu umožňovala.
Nastaly tak dlouhé roky licitací o podobu Územní studie Lesná a řešení lokality Obzor.
 
Zastupitelstvo MČ Brno-sever se v červnu 2011 usneslo, že Územní studie Lesná má mít takovou podobu (co se týče lokality Obzor), která odpovídá veřejnému projednání s občany v září 2010, tj. současný objekt může být přestavěn pouze na stávajícím půdorysu a tak, že jeho výška  bude na straně k ulici Fillova zachována a na vzdálenější straně bude jeho výška maximálně o jedno patro vyšší, než je nynější výška areálu Obzor.
 
V současné době je v rámci Územní studie Lesná u Obzoru stále poznámka, že zde nedošlo k dohodě o stavebním využití mezi vlastníkem na jedné a MČ Brno-sever a občany na straně druhé. Iniciovali jsme právní studii, která prokázala, že ani současnou podobou územního plánu, ani přijatou podobou úze,mní studie nedochází k zásahu do práv vlastníka pozemku a budovy Obzoru. Na základě této analýzy rozhodl v únoru 2014 Odbor územního plánu a rozvoje MMB, že tato poznámka bude z Územní studie Lesná odstraněna, ovšem toto ještě OÚPR MMB podmínil stanoviskem MČ Brno-sever.  
 
V roce 2009 občany Lesné (a následně i MČ Brno-sever) odmítnutá změna územního plánu byla Odborem územního plánování a rozvoje v roce 2013 zařazena do tzv. Aktualizace ÚPmB. Na základě připomínek Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, v ní zastoupených občanských sdružení i jednotlivých občanů byla tato změna na podzim 2013 z Aktualizace ÚPmB vyřazena. Nicméně má být pořizována  samostatně s tím, že má být znovu (po kolikáté už??) projednávána na půdě MČ Brno-sever.
Ohnivá debata obyvatel Lesné zřejmě zabránila stavbě tří věží na sídlišti

MAJDALENKY


Na Majdalenkách se díky bdělosti občanských iniciativ nepodařilo nenápadně prosadit zvýšení plánované budovy
 
V podstatě ve stejnou dobu, jako v případě Obzoru, začaly tahanice o podivný způsob navýšení původně plánované 4 podlažní budovy na konci Majdalenek  směrem k ulici Kupkova . Proti tomu se postavili obyvatelé, v čele s Občanským sdružením Majdalenky.
 
Způsob, jakým byl postupně měněn takzvaný index podlažní plochy (který je rozhodující pro to, jak velká stavba může vzniknout) skončil nakonec u soudu. A Nejvyšší správní soud dal v poslední instanci za pravdu obyvatelům Majdalenek. Tento výrok soudu má zásadní vliv na úpravy indexů podlažní plochy v celé České republice, protože již není možno měnit tuto část územního plánu pouze úředním rozhodnutím, ale musí o tom rozhodnout zastupitelstvo obce (podobně jako o změnách územního plánu).
 
Situaci kolem způsobu výstavby na Majdalenkách velice dobře dokumentuje obsáhlá věcné shodná připomínka, která se stala námitkou zástupce veřejnosti (podpořilo ji v lednu 2014 více než 1000 obyvatel Lesné).