DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JEŽKOVA
(PÍSKOVIŠTĚ MÍSTO PARKOVIŠTĚ)


V roce 2006 se obyvatelé ulice Ježkova a okolí dozvěděli, že dětské hřiště vedle Základní umělecké školy má být zrušeno a místo něho má být vedle stávající budovy postaven garážový dům stejné výšky, který by využívali především majitelé nových bytů v přestavěném areálu Polana.

Vznikla občanská iniciativa a bylo registrování Občanské sdružení pro životní prostředí na Ježkové. Hřiště se podařilo na vlastní náklady a vlastními silami zachránit, oplotit a v roce 2007 pomocí grantového projektu vybavit herními prvky. Dnes je to díky své poloze jedno z nejvyhledávanějších dětských hřišť pro ty nejmenší na Lesné.

GRANTOVÝ PROJEKT ČERTOVA ROKLE - SRDCE LESNÉ (LESŇÁCI SOBĚ)


V letech  2008-2011 realizovalo Občanské sdružení pro životní prostředí na Ježkové rozsáhlý grantový projekt z fondů EU o celkové hodnotě 4,6 milionu korun.

Na počátku byl úspěšný projekt, který byl zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Brna a mohl se tak ucházet o dotaci. V rámci dotačního řízení tento projekt uspěl a začleněn do Rozvojově operačního programu NUTS Jihovýchod. V  následujících letech došlo k jeho – mnohdy velice spletitému – zpracování. To se nakonec povedlo a projekt byl ze strany ROP přijat a tedy bylo možno čerpat dotační peníze. Ty však měly být proplaceny až po realizaci projektu. Došlo tedy k jednáním s MČ Brno-sever, která souhlasila s formou dočasného finančního krytí realizace a povinné 7% finanční spoluúčasti. V létě 2011 tak mohla proběhnout poslední, realizační fáze projektu.

Dokončení projektu se uskutečnilo v říjnu 2011.

Jednotlivé realizace byly následně předány formou daru Městské části Brno-sever.
V roce 2013 byl projekt Čertova rokle – srdce Lesné náhodně vybrán a podroben auditu ministerstva financí. Žádné nesrovnalosti auditní orgán nezjistil a celý projekt byl shledán bez závad.    

V Čertově rokli bylo konkrétně vybudováno následující:
-    nové vybavení dětského hřiště Haškova včetně stolu a laviček
-    nové vybavení kruhového dětského hřiště Nejedlého včetně stolu a laviček
-    sanace amfiteátru a vybudování přístupu shora (pod dětským hřištěm Blažkova)
-    multifunkční sportoviště pod kruhovým hřištěm Haškova včetně laviček
-    hřiště s lezeckými prvky na tzv. náměstíčku dole v Čertově rokli včetně stou a laviček
-    umístění laviček a stolů v Čertově rokli
-    umístění jednotlivých solitérních tělocvičných prvků v Čertově rokli
 

IDEOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU ČERTOVA ROKLE – SRDCE LESNÉ


Sídliště Lesná bylo v šedesátých letech navrženo s ohledem na přírodní podmínky prostředí a Čertova rokle měla být přirozenou rekreační oblastí, která bude dostupná pro všechny obyvatele Lesné.
V současné době však Čertova rokle svou funkci neplní, naopak se stala prostorem, který rozděluje Lesnou na dvě části.
V průběhu posledních let se sociální struktura sídliště obohacuje o mladé rodiny s malými dětmi. V současnosti však chybí kvalitně vybavená dětská hřiště a sportoviště s dostatečnou kapacitou odpovídající nárůstu poptávky.
Na základě těchto skutečností byl navržen Občanským sdružením pro životní prostředí na Ježkové projekt Čertova rokle – srdce Lesné, předložený do IPRMB. Realizace projektu se předpokládá v průběhu roku 2010.
Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení tří dětských hřišť, vznik multifunkčního sportoviště, sanace přírodního amfiteátru, vybavení klidových zón mobiliářem a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Na hřišti Haškova a dětském hřišti na Nejedlého jsou nyní nebezpečné herní prvky a torza mobiliáře, které již nevybízejí k aktivnímu trávení času. Na těchto hřištích plánuje projekt umístění herních prvků pro nižší věkovou skupinu, vždy s jedním dominantním herním prvkem, pískovištěm a doplňujícími menšími prvky. Obě hřiště budou pro bezpečnost dětí i z hygienických důvodů oplocena.
Nedostatek kvalitně vybavených sportovišť je na sídlišti stále více pociťován. Díky projektu vznikne alespoň jedno multifunkční sportoviště.
Sanace amfiteátru by měla přinést možnosti pro realizaci aktivit zájmových a občanských iniciativ. Toto místo je vhodné především pro kulturní akce typu divadelních přestavení a koncertů.
V dolní části Čertovy rokle je plocha nazývaná Náměstíčko. Svému jménu by Náměstíčko mělo dostát osazením herních a sportovních prvků, určených pro aktivity starších dětí a mládeže. Osazením mobiliáře by se tato plocha mohla stát přirozeným společenským centrem Čertovy rokle.
Sama cesta Čertovou roklí v této chvíli neskýtá možnost bezpečného a příjemného posezení. Vybavením příjemným mobiliářem a rekonstrukcí veřejného osvětlení předpokládáme, že Čertova rokle se stane opět rekreačním lákadlem pro všechny věkové skupiny na sídlišti Lesná.
V případě úspěšného dotačního řízení bude částka 4,2 miliony (92,5 % z celkové částky projektu) hrazena z dotace ROP a 7,5% z celkové částky bude jako spoluúčast poskytovat MČ Brno–sever. Bohužel celý projekt musí být realizován s ohledem na vandaly, což jednotlivé komponenty prodražuje, ale v současné době nelze existenci vandalismu podceňovat.
Výsledky projektu musí být z hlediska pravidel donátora udržovány 5 let od realizace projektu. Tuto podmínku bude zajišťovat MČ Brno-sever, která disponuje možnostmi pro kvalitní a efektivní údržbu jednotlivých ploch.
Věříme, že projekt bude podpořen ROP a již za rok budou obyvatelé rádi odpočívat v Čertově rokli – srdci Lesné.

MgA. Hana Regnerová, vedoucí projektu