Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná, o. s. je v současné době zastřešující orgán jednotlivých občanských iniciativ působících v oblasti katastrálního území Lesná.
 
Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná sdružuje zástupce OS pro ŽP Ježkova, OS Obzor Lesná, OS Majdalenky, OS Arbesova, OS Lesná, OS obyvatel Divišovy čtvrti a zástupce přípravného výboru spolku Barvy-Soběšická-Seifertova.
 
Radu občanských iniciativ k.ú. Lesná lze vzhledem k její aktivitě, k okruhu řešených problémů a k intenzitě práce při řešení těchto problémů označit za neformální samosprávu katastrálního území Lesná (což je území severně od železniční trati až k lesu nad Lesnou).
PŮSOBNOST RADY

Historie vzniku a hlavní body činnosti Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná:
Od roku 2006 vzniklo na území Lesné množství jednotlivých občanských sdružení, která příležitostně vzájemně podporovala.

V roce 2011 došlo souvislosti s konceptem nového Územního plánu města Brna a návrhem dopravního propojení plánované výstavby v lokalitě Sadová k prvnímu společnému vystoupení občanských iniciativ k. ú. Lesná, kdy tyto odmítly variantu dopravního propojení Sadové do Lesné (v místech areálu Obzor) i přes Divišovu čtvrť a toto své společné stanovisko tlumočili MČ Brno-sever.

V průběhu roku 2013, souvislosti s aktivitou OS Lesná, usilujícího o privatizaci bytů, vznikla první úvaha o propojení jednotlivých občanských iniciativ na Lesné a okruhu jimi řešených problémů.

V květnu 2013 se na společné schůzce zástupci jednotlivých iniciativ Lesné , Majdalenek a Divišovy čtvrti dohodli, že budou v budoucnu vystupovat společně. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že Odbor územního plánovaní a rozvoje Magistrátu města Brna nechal už v roce 2012 vypracovat tzv. Dopracování územní studie Lesná v lokalitě Obzor a zároveň s tím byla do tzv. Aktualizace územního plánu města Brna zařazena změna ÚPmB, kterou odmítli občané Lesné již v roce 2009. Obě tyto územně plánovací změny zástupci občanských iniciativ odmítli a informovali o svém stanovisku MČ Brno-sever.

V červnu 2013 se zástupci jednotlivých iniciativ Lesné, Majdalenek a Divišovy čtvrti usnesli, že dále budou vystupovat jako Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná.

Již pod hlavičkou Rady byl přijat zástupce společnosti Imos Development, a.s. Ing. Rulíška, který chtěl se zástupci občanských iniciativ jednat o možnostech výstavby v lokalitě Obzor. Motivem snahy Ing. Rulíška k iniciaci tohoto jednání byl fakt, že politická reprezentace Statutárního města Brna ani MČ Brno-sever nechce otázku lokality Obzor rozhodnout. Zástupci Rady OI k.ú. Lesná setrvali a setrvávají na podobě Územní studie Lesná v té podobě, jak byla v roce 2010 přijata veřejným shromážděním občanů a následně Zastupitelstvem MČ Brno-sever.

V září 2013 žádali zástupci Rady OI k. ú. Lesná na veřejném setkání vedení MČ Brno-sever s občany o to, aby se zastupitelstvo vyjádřilo k Aktualizaci ÚPmB v souvislosti s lokalitou Obzor (změna Z32). Ve vypjaté atmosféře jim bylo zástupci vedení MČ Brno-sever sděleno, že radní nemají tolik času se těmto věcem věnovat, jako máme my. Když jsme vyjádřili se připravenost vzít za tyto věci odpovědnost v rámci Lesné, byli jsme zástupci vedení označeni za nacionalisty a separatisty.
 
V říjnu 2013 odmítla Rada OI k.ú. Lesná plošné navyšování indexu podlažní plochy v rámci tzv. Aktualizace ÚPmB a vyznačení dopravního propojení Obřan a Lesné do ÚPmB a žádala vedení MČ Brno-sever, aby se zastupitelstvo vyslovilo k těmto změnám negativně.
 
V listopadu 2013 proběhlo jednání Rady OI k.ú. Lesná s vedením MČ Brno-sever, kde zástupci radnice potvrdili stejný postoj jako má Rada OI k. ú. Lesná - v otázkách památkové zóny Lesná; řešení lokalit Obzor a Majdalenky; změnách ÚPmB dotýkajících se Lesné a dopravní propojky Obřany – Lesná.
 
V prosinci 2013 byla Rada OI k.ú. Lesná registrována Ministerstvem vnitra ČR jako Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná, o.s.
 
V lednu 2014 se stali jednotliví členové výboru Rady OI k.ú. Lesná ustanovenými zástupci veřejnosti pro změny územního plánu v rámci Aktualizace ÚPmB. Martin Maleček pro změnu P019 (Dukát, Halasovo náměstí), Karla Hofmannová pro změnu P019 (Majdalenky), Tomáš Kohoutek pro dopravní propojku Obřany – Lesná) a proběhla koordinovaná podpisová akce pod tyto námitky (podpořená takřka tisícovkou občanů).
Také se Rada OI k.ú. Lesná zapojila do akce proti kácení lesa v blízkosti Divišovy čtvrti, kterou zorganizovalo OS obyvatel Divišovy čtvrti a jehož výsledkem byla Úmluva mezi občany a Lesy města Brna o tom, že k tomuto příměstskému lesu se budou Lesy města Brna chovat se zvláštním důrazem na jeho rekreační funkci.
 
V únoru 2014 byla Rada OI k.ú. Lesná vyzvána vedením MČ Maloměřice a Obřany, aby se v rámci zasedání tamního zastupitelstva vyjádřili zástupci Lesné k variantě vést dopravní obchvat z Obřan do Lesné. Usnesení Rady OI k.ú. Lesná jsme přednesli na zasedání Zastupitelstva MČ Maloměřice a Obřany.
 
V březnu 2014 jsme byli vyzváni obyvateli Lesné k aktivní účasti při zjišťování pozadí masivního kácení v lese nad Lesnou a 25.3.2014 zorganizovali veřejné shromáždění ve velkém sále klubovny MČ Brno-sever na Okružní ulici.
30. 3. 2014 jednali členové výboru Rady OI k.ú. Lesná s ředitelem Školního lesního podniku Křtiny o dalším osudu lesa nad Lesnou.
 
V dubnu a květnu 2014 zorganizovala Rada OI k.ú. Lesná velkou petiční akci za zachování stávající rekreační hodnoty lesa nad Lesnou, do které se zapojilo svým podpisem 4.772 občanů Lesné a okolních čtvrtí.
 
V červnu 2014 předali zástupci petičního výboru (kteří zároveň tvoří výbor Rady OI k.ú. Lesná) osobně petici rektorovi Mendelovy univerzity v Brně. Na základě této petice byl projekt v lese nad Lesnou Mendelovou univerzitou pozastaven a má být dále projednáván.

Dne 18. 6. 2014 bylo Ministerstvem vnitra registrování politické hnutí Sdružení občanů Lesné. Vznik tohoto hnutí byl iniciován přímo členy Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná jako politický orgán Rady OI k.ú. Lesná.

V červenci 2014 podala Rada OI k.ú. Lesná na Odboru dopravy magistrátu města Brna žádost o řešení parkování kamionů kolem Lesné (poté, co se vedení MČ Brno-sever opakovaně vyjádřilo v tom smyslu, že s tímto problémem nelze nic dělat).